Alba's Birthday Party

Sept 10th 2016,

Nairobi, Kenya.